Resocialisatie

Voor Curaçao staat de hoop op economisch herstel, hoop op verbetering van de sociale leefomstandigheden, met andere woorden hoop op een goede toekomst voor Curaçao in de breedste zin van het woord centraal.

Iedere Curaçaoënaar is belangrijk en dient zijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het land en dat betreft ook de gedetineerden binnen de SDKK.

Er zijn een 2-tal strategische doelen.

Strategische doelstelling 1 betreft Nation Building, er moet ingezet worden op het proces van versterking van identiteit en bewustzijn, er moet geïnvesteerd worden in het menselijk kapitaal.

Strategische doelstelling 2 betreft het verhogen van de kwaliteit van leven, armoedebestrijding vormt een belangrijk onderdeel. 

De Minister van Justitie levert een bijdrage aan beide strategische doelstellingen o.a. door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers, door te investeren in het opstarten van projecten die gedetineerden voorbereiden op hun terugkeer in de maatschappij en door te investeren in het bestrijden en voorkomen van (jeugd)criminaliteit. Vanuit een eerder beleid is reeds een aanvang gemaakt met het bouwen aan een positief leer- en leefklimaat in de SDKK, o.a. door de gevangenbewaarders om te laten scholen tot penitentiair inrichting werkers. Hiermee wordt de basis gelegd om het resocialisatieproces van de gedetineerden kwalitatief beter vorm te kunnen geven. Het aanbieden van methodische vorming aan de gedetineerden gericht op het kunnen verkrijgen van een baan is in deze ook van eminent belang. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het hebben van werk/opleiding bijdraagt aan het terugdringen van de recidive. 

Voor het welslagen van dit project is samenwerking tussen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van SOAW, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het Ministerie van Algemene Zaken, zeer wenselijk.
Het Ministerie van SOAW levert ook een bijdrage aan beide strategische doelstellingen o.a. door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en door te investeren in het opstarten van sociale activeringsprojecten met als doel meer (jongvolwassen) Curaçaoënaars duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het beleidsvoornemen ‘1000 Hóben na Trabou’, en met succes! De Minister van Justitie net als de Minister van SOAW besteden hierdoor beiden aandacht aan het toeleiden van (jonge) gedetineerden naar de arbeidsmarkt. Zo wordt de ingezette lijn positief doorgezet voor een groep met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt die een kans verdient!

Voor het succesvol kunnen plaatsen van (ex-)gedetineerden in een baan en/of een opleiding is interministeriële samenwerking van groot belang. Een samenwerking die in het regeerakkoord is opgenomen als een van de subdoelen. Voor de re-integratie van veroordeelden is vooral een nauwe samenwerking tussen de Ministeries van Justitie, SOAW en OWCS van groot belang. 

Inhoud re-integratieprogramma TOPs! Karibe in vogelvlucht


De basis voor het programma is het Work-Wise begeleidingsprogramma Aan de slag. 
Het programma Aan de slag is ontwikkeld voor risicojongeren en jong volwassenen en doorontwikkeld voor een oudere doelgroep. Aan de slag zorgt ervoor dat de deelnemers stage gaan lopen, indien mogelijk een beroepsopleiding gaan volgen, en een baan krijgen én behouden!

© 2018 by SDKK. Proudly created with SP

Get Social

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon